denný poriadok

školský rok 2010/2011

Čas:                     Činnosti:

6:30-9:00             schádzanie detí, hry a hravé činnosti podľa predstáv detí,

                           edukačné aktivity, ranný kruh, cvičenie

9:00-9:20             desiata

9:25-10:00           edukačné aktivity - rozvoj rečovej, pohybovej, hudobnej,

                           výtvarnej, dramatickej, matematicej oblasti

10:15-11:30         pohyb vonku školský dvor, vychádzky

11:30-12:30         osobná hygiena, obed, čistenie zubov, počúvanie rozprávky

12:30-14:00         odpočinok

14:00-15:00         vstávanie, rozvoj sebaobsluhy pri obliekaní, olovrant

15:00-16:30         hry a hrové činnosti - stolové, konštruktívne, výtvarné,

                           námetové, či už skupinové alebo individuálne, hodnotenie

                           celého dňa deťmi aj učiteľkou

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode