Všeobecne záväzné nariadenie obce miloslavov č. 10/2009 ŠK.JEDÁLEŇ

Čl.1

 Deti treba odhlasovať zo stravy do 8:00 hod., inak sa dieťa počíta ako prítomné.

Čl. 2

Zloženku za stravu treba zaplatiť najneskôr do 18.dňa v mesiaci.

Čl.3 Školská jedáleň

1. Výška nákladov na nákup potravín z 1.pásmaplatného od 1.9.2008

    a) veková kategória - do 6 rokov - desiata     0,232 €

                                                     - obed         0,564 €

                                                     - olovrant    0,199 €

    b) poskytovanie obeda

        veková kategória - 6-11 roční                    0,830 €

                                     dospelí stravníci           0,996 €

    Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre dospelých stravníkov a stravníkov zariadení od 1.9.20090,66 € na jeden obed

2. Príspevok sa uhrádza do pätnásteho dňa v mesiaci na účet školskej jedálne

 

Čl.4 Záverečné ustanovanie

1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, odkazuje sa na školský zákon, zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a na vykonávacie predpisy vydané na ich základe. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach č.1/2008.

 

 

Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne spolu s obecným úradom oznamujú stravníkom, že od 1. februára 2010 sa budú musieť zloženky zaplatiť do 18.dňa v aktuálnom mesiaci. Ak niekto nezaplatí do určeného dátumu, nebude sa mu to rátať v ten mesiac ako zaplatené a nasledujúci mesiac bude platiť celý mesiac plus nedoplatok. Ak rodič nezaplatí dva mesiace za stravu, dieťa sa vyradí zo stravovania. Preplatky a nedoplatky sa započítavajú každý nasledujúci mesiac.

Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2009 ŠKOLSK8 JED8LEŇ

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode